Projekt pro Středočeský kraj

„Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér – Středočeský kraj“ CZ.1.04/3.4.04/26.00335

 

Začátkem září 2009 byl v rámci Informačního a poradenského centra ČSŽ v Praze zahájen projekt zaměřený na pomoc uchazečkám a uchazečům zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnaným ženám (ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců) a osobám pečujícím o závislého člena rodiny, ženám vracejícím se po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny na trh práce, a ženám s malými dětmi do 15ti let věku.

 www.inpc-praha.cz

 Další informace:


Co nabízí Informační a poradenské centrum (InPc) 
 
Cílem je vybavit  cílové skupiny  dovednostmi a informacemi tak aby:
-  se na trhu práce pohybovaly s větší jistotou, 
- byly uplatnitelné na současném trhu práce,
- jim byly ukázány různé cesty jejich možného zapojení v rámci trhu práce 
 
Nabízíme konkrétně: PC kurzy, poradenství (sociální, právní, kariérové a psychoterapeutické), individuální práci s uživatelkami (včetně nízkoprahové podpůrné skupiny).
 
Ve Středočeském kraji budou realizovány pro cílové skupiny projektu následující aktivity:
 • Individuální poradenství (právní, sociální a karierní/psychologické) 
 • Počítačové kurzy -  nadstavbový  a akreditovaný rekvalifikační PC kurz
Akreditovaný počítačový kurz „Obsluha osobního počítače“
Je vytvořen pro úplné začátečníky a začátečnice, které se pod vedením zkušeného lektora naučí pracovat s počítačem. Účastnice/ci se seznámí s počítačem a jeho komponenty, s programy MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a s internetem. Účastnice/ík musí projít celé výukové schéma, není možné, aby navštěvoval jen jednu část. Kurz je zakončen zkouškou, díky níž účastnice/íci získají osvědčení o absolvovaném kurzu. 
Počítačový kurz je akreditován u MŠMT, a tudíž splňuje požadavky jako kurz rekvalifikační. 
 
Nadstavbový počítačový kurz
Je určen pro osoby, které již určité počítačové znalosti mají, ale potřebují je doplnit či rozšířit. Tématicky se věnuje prohloubení znalostí v programech MS Word, MS Excel a MS PowerPoint, ale zaměřuje se i na další užívání kancelářské techniky. Lektoři zde pružně reagují na dotazy účastníků a umí kurz přizpůsobit jim na míru.
 
 • konzultační semináře 
Konzultační semináře jsou koncipovány jako další forma v poskytování poradenství za pomoci odborníků z oblasti právní, sociální, psychologické a kariérní. Je to forma přiblížení se klientele do míst, mimo InPc prostřednictvím vyhledání potřebných v terénu a seznámení je s možnostmi řešení. Jedná se o práci s s klientelou formou besed na aktuální témata. Výběr témat je připravován na základě potřeb cílových skupin a po konzultacích s lektory a přednášejícími. Cílem je seznámit co nejširší okruh žen, zaměstnankyň, které mají v péči závislé osoby a nebo jsou v předdůchodovém věku s aktuálními otázkami z oblasti sociální, právní, které vedou ke slaďování profesního a rodinného života, napomáhají při hledání zaměstnání a vedou k odstraňování bariér znesnadňujících sebevzdělávání, další vzdělávání a zaměstnávání osob s omezenými možnostmi pracovního uplatnění. Patří mezi ně např. rozdíly v komunikaci žen a mužů, zátěžové situace, adaptace a syndrom vyhoření, rodinné a sourozenecké konstelace, mužský a ženský poznávací styl, na co si dát pozor před uzavřením pracovně právního vztahu, vstup do pracovního procesu po mateřské dovolené, personální pohovor a jak se na něj připravit, umíte napsat žádost o zaměstnání a strukturovaný životopis, vztahy na pracovišti z hlediska práva, možnost obrany v pracovněprávních vztazích - tj. podávání žalob u soudů, podávání stížností úřadům práce, průvodce Zákoníkem práce, máme nárok na rekvalifikaci, možnosti zajištění péče o děti? 
 
 • Kulaté stoly 
Kulaté stoly se zastupiteli, starosty/kami jak pomoci při slaďování rodinného a profesního života – Prorodinný balíček a variantní možnosti služeb péče o děti. Moderovaná diskuse a zkušenosti, potřeby zajištění péče o děti, možnosti realizace některých navrhovaných forem služeb v Prorodinném balíčku MPSV.
 
 • Proškolení aktivistek k prorodinné politice 
Přijetí prorodinného balíčku zpracovaného MPSV předpokládá účinnou osvětu, jak mezi potencionálními uživateli, ale i např. realizátory, poskytovateli variabilních služeb. Odbourávání gendereových stereotypů, které brání slaďování rodinných a profesních kariér je nutným předpokladem implementace rovných příležitostí do každodenního života. Prostřednictvím aktivistek ZO, které se účastní dvoudenního školení budou šířeny potřebné informace zejména v menších obcích. 
 
Projekt s názvem „Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér – Středočeský kraj“ CZ.1.04/3.4.04/26.00335 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím  OP LZZ a státního rozpočtu ČR a díky tomu jsou nabízené služby pro výše zmíněné cílové skupiny poskytovány zcela zdarma.
 
 

  

 • Začátek/konec realizace projektu:  1.9.2009 – 31.8.2011
 • Celkový počet podpořených osob: 200
 • Místo realizace: Středočeský kraj (především Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Kněževes (spádově InPc Praha), Příbram, Praha východ/západ (spádově InPc Praha, Nekázanka 16 (18))

Cílové  skupiny:

 • uchazeči/ky o zaměstnání 
 • dlouhodobě nezaměstnané ženy (pro účely oblasti podpory 3.4 se jedná o ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců)
 • osoby pečující o závislého člena rodiny, ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy s malými dětmi (tj.dětmi do 15ti let věku)