Členství

 

 Zvažujete členství v ČSŽ nebo je vás 5 a více kamarádek a rády byste si založily organizaci, klub ale nevíte jak do toho a rády byste se k nám přidaly? Základní informace v kostce naleznete zde.

 

Individuální přihlášku ke členství ve spolku Český svaz žen z.s. je možné stáhnout zde a zaslat na uvedenou adresu jen poštou.

 


 

Základní informace ze Stanov ČSŽ (podrobnější informace viz Stanovy ČSŽ a další dokumenty organizace):

 

Preambule (dle stanov platných od 10/2014)

Český svaz žen z.s. (dále také jako „spolek“, „ČSŽ“ nebo „svaz“) je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na území České republiky. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy. Je otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími. Programové cíle jsou rozpracovány v základním dokumentu Programová orientace ČSŽ. Jeho posláním je aktivizovat činnost na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost členek. Ve svém programu se ČSŽ hlásí k základním dokumentům přijatým mezinárodním ženským hnutím a opírá se o mezinárodní dokumenty, k nimž se přihlásila Česká republika.

 

 


Čl. IV

Vznik a zánik členství ve spolku

 

4.1.1 Členkou ČSŽ se může stát žena starší 18 let, svéprávná, která se ztotožňuje se stanovami, cíli a programem ČSŽ. Členství v ČSŽ je dobrovolné a individuální. Na činnosti ČSŽ se mohou finančně i jinak podílet sympatizující občané. Místní příslušnost členky k organizační struktuře, tedy ke konkrétní základní organizaci ČSŽ a jí nadřízené organizační struktuře, je dána přihláškou zájemkyně popř. členky dle ustanovení 4.2.1 popř. 4.3.2 stanov.

 

4.1.2 Základní organizační platformou k organizaci členek ČSŽ jsou zpravidla na bázi obcí ustavené Základní organizace („ZO“), které mají charakter pobočného spolku („základní pobočné spolky“), nebo neformálního uskupení bez právní osobnosti („nezapsané ZO“). Každá členka ČSŽ musí být evidována v jedné ZO.

 

4.1.3 Členky ZO jsou dále evidovány dle územního členění státu v územně nadřízených okresních organizacích, které, jsou-li vytvořeny, mají charakter pobočného spolku („okresní pobočné spolky“), nebo neformálního uskupení bez právní osobnosti („nezapsané okresní organizace“) a dále v krajských organizacích, které mají charakter krajských pobočných spolků, jež vedou evidenci všech ZO a všech okresních organizací.

 

4.2.1 Do ČSŽ jsou zájemkyně o členství přijímány na základě písemné přihlášky s uvedením ZO, kde chce být uvedená členka evidována (dále též „příslušná ZO“).

 

4.2.2 O přijetí za členku rozhoduje příslušná ZO. V případě přijetí vzniká členství zaplacením členského příspěvku. Dokladem členství je jednotný členský průkaz vystavený příslušným pobočným spolkem. V případě, že dojde ke změnám a údaje na průkazu pozbydou platnosti, je členka povinna bezodkladně tento vydat pobočnému spolku, který průkaz vystavil, nebo jeho nástupci v rámci ČSŽ s žádostí o aktualizaci a doložit nové skutečnosti. Příslušný pobočný spolek vystaví člence průkazku novou. V případě pochybností má právo vydat členský průkaz hlavní spolek.

 

4.2.3 Členství v hlavním spolku je podmíněno členstvím v pobočném spolku. Členství v pobočném spolku zakládá automaticky členství ve spolku hlavním. V případě, že je členka evidována v ZO, která není pobočným spolkem, stává se členka automaticky členkou nejblíže územně nadřízeného pobočného spolku. 

 

4.2.4 V případě, že na území pobočného spolku vznikne pobočný spolek s nižší územní působností, stanou se členky vyššího pobočného spolku evidované v ZO spadající územně pod vznikající pobočný spolek členkami nižšího pobočného spolku. Ustanovení 4.3.2 není dotčeno. Členství v původním pobočném spolku tím zaniká.

 

4.2.5 V případě, že zanikne ZO, jíž je členka evidována, postupuje se analogicky podle ustanovení 4.3.2.

 

4.3.1Každá členka může být evidována pouze v jedné ZO, přičemž k uspokojení svých zájmů může hostovat a vyvíjet činnost i v jiných ZO nebo pobočných spolcích ČSŽ. 

 

4.3.2 Přeje-li si po přijetí členka změnu evidující ZO, postupuje se analogicky jako při přihlášce ke členství. Vznikem členství v nové ZO zaniká s okamžitou platností členství v předchozí ZO a tomu odpovídající organizační struktuře včetně příslušného pobočného spolku, není-li ZO sama pobočným spolkem.

 

4.4 Členství v ČSŽ zaniká: 

a) vystoupením - členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení členky o vystoupení z ČSŽ, pobočného spolku nebo ZO doručeno radě základní organizace,

b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků - členství zaniká k 31.12. toho roku, za který nebyl zaplacen,

c) vyloučením,

d) ztrátou svéprávnosti a úmrtím.

e) zánikem ZO nebo pobočného spolku, jimiž je členka evidována, pokud ve lhůtě 30 dnů nebude přijata v rámci jiné ZO.

 

4.5 Členka může být vyloučena:

a) dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití v organizaci, které ohrozilo její řádný chod nebo chod jejích orgánů,

b) porušuje-li nebo neplní povinnosti členky vyplývající ze stanov a ostatních vnitrosvazových norem, ačkoliv byla již písemně vyzvána příslušným orgánem svazu, aby od takového jednání upustila,

c) způsobila-li svým jednáním ČSŽ nebo jeho organizační jednotce nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou majetkovou újmu,

d) byla-li pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin.

 

4.6 O vyloučení členky rozhoduje ZO, jejíž je členkou, nebo rada kteréhokoli územně příslušného nadřízeného pobočného spolku nebo hlavní spolek. Vyloučením ze ZO respektive z příslušného pobočného spolku zaniká členství v hlavním spolku.

 

4.7 Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků.

 

4.8 Vyloučená členka se může znovu ucházet o členství po uplynutí jednoho roku ode dne rozhodnutí o vyloučení.

 

4.9 Proti rozhodnutí o vyloučení se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení, a to k nejvyššímu orgánu organizační jednotky, jejíž rada o vyloučení rozhodla, prostřednictvím orgánu, který o vyloučení rozhodl. O odvolání bude rozhodnuto na nejbližším následujícím zasedání odvolacího orgánu. Odvolání má odkladný účinek. Až do rozhodnutí o odvolání jsou pozastavena členská práva a povinnosti členky. Opomine-li odvolací orgán na nejbližším následujícím zasedání rozhodnout, má se za to, že k vyloučení nedošlo.

 

4.10 Každá ZO je povinna vést seznam členek a tento seznam aktualizovat. Územně nadřízenému pobočnému spolku a hlavnímu spolku jej poskytuje v aktuální podobě nejméně ke konci kalendářního pololetí, a to do 30 dnů od jeho uplynutí. Pobočné spolky jsou povinny vést seznam podřízených organizačních jednotek a členek ZO, které pod ně spadají, a tento seznam a jeho aktualizace poskytovat hlavnímu spolku. Seznam členek není veřejný.  Seznam členek je přístupný k nahlédnutí orgánům a členkám ČSŽ. Členka má právo na potvrzení s výpisem ze seznamu členů, a to vůči ZO, ve které je evidována. Nevydá-li ZO výpis v přiměřené lhůtě, může se členka obrátit na vyšší organizační jednotku. Poplatek za provedení výpisu ze seznamu může stanovit rada organizační jednotky, která potvrzení vydává.

 

V.

Práva a povinnosti členky ČSŽ

 

5.1 Práva členky jsou zejména: 

a) zvolit si ZO, jíž chce být jako členka a podílet se na činnosti ČSŽ. Může se podílet i na činnosti v jiných ZO,

b) volit a být volena do orgánů ČSŽ a jeho organizačních jednotek,

c) vyjadřovat názory a návrhy, diskutovat o nich, vznášet podněty a připomínky k činnosti ČSŽ,

d) účastnit se jednání všech orgánů ČSŽ, které jednají a rozhodují o jejím návrhu nebo její osobě a obhajovat svá stanoviska. 

 

5.2 Povinnosti členky jsou zejména: 

a) dodržovat stanovy ČSŽ a ostatní vnitřní předpisy spolku vydané orgány ČSŽ a jeho organizačními jednotkami,

b) plnit rozhodnutí přijatá podle těchto stanov a ostatních vnitrosvazových norem orgány svazu a jeho organizačních jednotek a smluvní závazky s nimi uzavřené,

c) účastnit se aktivně práce v ČSŽ 

d) platit řádně členské příspěvky,

e) chránit majetek svazu a přispívat k účelnému hospodaření s ním,

f) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno svazu a jeho organizačních jednotek, dodržovat vůči ostatním členkám ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití.

 

 

VI.

Ocenění, čestné členství ČSŽ

 

6.1 Členkám, funkcionářkám, orgánům spolku, případně i jiným osobám, institucím a organizacím, které se zasloužily o rozvoj spolku, mohou být udělena svazová ocenění.

 

6.2 Jednou ze zvláštních forem svazového ocenění může být i udělení titulu zasloužilá členka. 

 

6.3 Na základě návrhu orgánu na kterékoli úrovni může ÚRŽ udělit čestné členství zvlášť zasloužilým osobám.